A gyogyszernelkul.com és a shop.gyogyszernelkul.com

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

A gyogyszernelkul.com és a shop.gyogyszernelkul.com honlapok üzemeltetője (továbbiakban Adatkezelő) több célból kezel egységben személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni. Az Adatkezelő fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.


Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?

A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.


Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait a Honlapok üzemeltetője, a Web Sales Services sro Magyarországi Kereskedelmi Képviselete kezeli.

Postai címünk: 1084 Budapest, Mátyás tér 4. 4. em. 1.
E-mail címünk: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszámunk: +36 70 637 1573


Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?

A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget – adatfeldolgozót - veszünk igénybe.  Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató külső szolgáltatóról szóló részében találja ezt meg.


Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. Az Adatkezelő csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. Az Adatkezelő különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után az adatkezelő felel. Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679.  GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.


Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül.

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó.
Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.


A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

- az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről;

- az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról;

- az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor;

- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor;

- az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az Érintett.


Az Érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

- amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez;

- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

d.) az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

e.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)


Az Érintett jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (https://birosag.hu/torvenyszekek) fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web: https://naih.hu


A gyogyszernelkul.com

HÍRLEVÉL ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a gyogyszernelkul.com hírlevélre regisztrált felhasználóinak adatai kezeljük.


Milyen adatait kezeljük?

A gyogyszernelkul.com a regisztrál felhasználóinak az e-mail címét kezeli.


Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált személyek igénybe vehessék a hírleveleink, cikkeink megismerésének lehetőségét.


Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

HOZZÁJÁRULÁSÁT BÁRMIKOR INGYENESEN VISSZAVONHATJA, ADATAIT MÓDOSÍTHATJA AZ ELÉRHETŐSÉGEINKEN, ILLETVE A MEGKÜLDÖTT E-MAILÜNKBEN TALÁLHATÓ LINKEN!

Amennyiben nem adja meg adatát, akkor nem éri el hírlevél szolgáltatásunkat.


Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.


Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak az Adatkezelő kijelölt munkatársai kezelhetik.


Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk 3. félnek. Az adatokat törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.


Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?


A regisztrált személyek adatait a Liquid Web szerverein tároljuk.

A Liquid Web csatlakozott a Privacy Shield-hez és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Postai címük: LLC 2703 Ena Drive, Lansing, MI 48917, USA

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési tájékoztató: https://www.liquidweb.com/about-us/policies/privacy-policy/


A regisztrált ügyfél adatokat a SalesAutopilot Kft. ügyfélkezelő rendszerében tartjuk nyilván.

Postai címük: SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515.

Weblapjuk: https://www.salesautopilot.hu

Telefonszámuk: (+36) 1 490 0172


Az emailek küldését a Getresponse Sp.szoftverével végezzük, melynek során az adatok szoftvert üzemeltető szervereire kerülnek. A Getresponse adatfeldolgozóként az emailküldő szoftverben csak tárolja az adatokat.

A Getresponse a következő címeken elérhető:

Postai címük: Arkońska 6, A3, 80-387 Gdańsk, Lengyelország

webcímük: https://www.getresponse.hu

Telefonszámuk: +44 203 823 6625

Adatkezelési tájékoztatójuk: https://www.getresponse.hu/email-marketing/jogi/adatvedelem.html


A shop.gyogyszernelkul.com

TERMÉK UTÁN ÉRDEKLŐDÉS ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a shop.gyogyszernelkul.com oldalon található termékek után érdeklődő látogatóinak adatait kezeljük.


Milyen adatait kezeljük?

A shop.gyogyszernelkul.com az érdeklődő látogatók nevét és telefonszámát kezeli.


Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, hogy az érdeklődő személyek a megalapozott döntésükhöz megfelelő tájékoztatást kapjanak egy nagyobb értékű termékek megvásárlása előtt.


Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

HOZZÁJÁRULÁSÁT BÁRMIKOR INGYENESEN VISSZAVONHATJA, ADATAIT MÓDOSÍTHATJA AZ ELÉRHETŐSÉGEINKEN, ILLETVE A MEGKÜLDÖTT E-MAILÜNKBEN TALÁLHATÓ LINKEN!

Amennyiben nem adja meg adatát, akkor az adatkezelő nem tud tájékoztatást adni a termékről, kérdéseire válaszolni.


Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.


Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak az Adatkezelő kijelölt munkatársai kezelhetik.


Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk 3. félnek. Az adatokat törvényi kötelezettségeink, illetve hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.


Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?


A regisztrált személyek adatait a Liquid Web szerverein tároljuk.

A Liquid Web csatlakozott a Privacy Shield-hez és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Postai címük:LLC 2703 Ena Drive, Lansing, MI 48917, USA

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési tájékoztató: https://www.liquidweb.com/about-us/policies/privacy-policy/


A regisztrált ügyfél adatokat a SalesAutopilot Kft. ügyfélkezelő rendszerében tartjuk nyilván.

Postai címük: SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515.

Weblapjuk: https://www.salesautopilot.hu

Telefonszámuk: (+36) 1 490 0172


Az emailek küldését a Getresponse Sp.szoftverével végezzük, melynek során az adatok szoftvert üzemeltető szervereire kerülnek. A Getresponse adatfeldolgozóként az emailküldő szoftverben csak tárolja az adatokat.

A Getresponse a következő címeken elérhető:

Postai címük: Arkońska 6, A3, 80-387 Gdańsk, Lengyelország

webcímük: https://www.getresponse.hu

Telefonszámuk: +44 203 823 6625

Adatkezelési tájékoztatójuk: https://www.getresponse.hu/email-marketing/jogi/adatvedelem.html


A gyogyszernelkul.com

ÜGYFÉL VÉLEMÉNYEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a gyogyszernelkul.com oldalon található cikkekhez véleményt író látogatóinak adatait kezeljük.


Milyen adatait kezeljük?

A gyogyszernelkul.com a véleményt küldő látogatók nevét, e-mail címét és üzenetét kezeli.


Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, hogy a honlapra látogatok közölhessék véleményüket a honlapon levőt üzemeltető Adatkezelőnek.


Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

HOZZÁJÁRULÁSÁT BÁRMIKOR INGYENESEN VISSZAVONHATJA, ADATAIT MÓDOSÍTHATJA AZ ELÉRHETŐSÉGEINKEN, ILLETVE A MEGKÜLDÖTT E-MAILÜNKBEN TALÁLHATÓ LINKEN!

Amennyiben nem adja meg adatát, akkor nem ismeri meg véleményét az Adatkezelő.


Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.


Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak az Adatkezelő kijelölt munkatársai kezelhetik.


Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk 3. félnek Az adatokat törvényi kötelezettségeink, illetve hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.


Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?


A regisztrált személyek adatait a Liquid Web szerverein tároljuk.

A Liquid Web csatlakozott a Privacy Shield-hez és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Postai címük: LLC 2703 Ena Drive, Lansing, MI 48917, USA

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési tájékoztató: https://www.liquidweb.com/about-us/policies/privacy-policy/


A gyogyszernelkul.com

LÁTOGATÓI VÉLEMÉNYEK MEGJELENÍTÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a gyogyszernelkul.com oldalon található cikkekhez véleményt író látogatóinak hozzájárulásuk alapján megjelenített véleményeit kezeljük.


Milyen adatait kezeljük?

A gyogyszernelkul.com a véleményt küldő látogatók nevét, a települést az üzenet tartalmát és (eshetőlegesen) a látogató fényképét kezeli.


Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, hogy a honlapra látogatok által küldött véleményeket bemutassuk (csak előzetes hozzájárulásukkal) a többi látogató tájékozottságának növelése érdekében.


Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

HOZZÁJÁRULÁSÁT BÁRMIKOR INGYENESEN VISSZAVONHATJA, ADATAIT MÓDOSÍTHATJA AZ ELÉRHETŐSÉGEINKEN, ILLETVE A MEGKÜLDÖTT E-MAILÜNKBEN TALÁLHATÓ LINKEN!

Amennyiben nem adja meg adatát, akkor nem jeleníti meg az Ön véleményét az Adatkezelő a honlapján.


Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.


Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak az Adatkezelő kijelölt munkatársai kezelhetik.


Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk 3. félnek Az adatokat törvényi kötelezettségeink, illetve hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.


Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?


A regisztrált személyek adatait a Liquid Web szerverein tároljuk.

A Liquid Web csatlakozott a Privacy Shield-hez és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Postai címük:LLC 2703 Ena Drive, Lansing, MI 48917, USA

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési tájékoztató: https://www.liquidweb.com/about-us/policies/privacy-policy/


A gyogyszernelkul.com és a shop.gyogyszernelkul.com

ÜGYFÉLKAPCSOLATTARTÁS EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a gyogyszernelkul.com és a shop.gyogyszernelkul.com oldalon az Adatkezelőnek üzenetet küldő látogatóinak adatait kezeljük.


Milyen adatait kezeljük?

A gyogyszernelkul.com és a shop.gyogyszernelkul.com honlapon üzenetet küldő látogatók nevét, e-mail címét és üzenetét kezeli.


Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, hogy a honlapra látogatok közölhessék kérdéseiket, észrevételeiket, üzeneteiket a honlapot üzemeltető Adatkezelőnek.


Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

HOZZÁJÁRULÁSÁT BÁRMIKOR INGYENESEN VISSZAVONHATJA, ADATAIT MÓDOSÍTHATJA AZ ELÉRHETŐSÉGEINKEN, ILLETVE A MEGKÜLDÖTT E-MAIL-ÜNKBEN TALÁLHATÓ LINKEN!

Amennyiben nem adja meg adatát, akkor nem tud eben a formában üzenetet küldeni az Adatkezelőnek.


Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.


Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak az Adatkezelő kijelölt munkatársai kezelhetik.


Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk 3. félnek. Az adatokat törvényi kötelezettségeink, illetve hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.


Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?


A regisztrált személyek adatait a Liquid Web szerverein tároljuk.

A Liquid Web csatlakozott a Privacy Shield-hez és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Postai címük:LLC 2703 Ena Drive, Lansing, MI 48917, USA

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési tájékoztató: https://www.liquidweb.com/about-us/policies/privacy-policy/


A shop.gyogyszernelkul.com

MEGRENDELŐINEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a shop.gyogyszernelkul.com oldalon található termékeket megrendelő látogatók adatait kezeljük.


Milyen adatait kezeljük?

A shop.gyogyszernelkul.com a megrendelő nevét, e-mail címét, telefonszámát, számlázási címét, szállítási címét kezeli.


Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, hogy a megrendelések beszállítóknak történő megküldése.


Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait az Adatkezelő szerződés teljesítése alapján kezeli.

BÁRMIKOR TILTAKOZHAT AZ ADATKEZELÉS ELLEN, ADATAIT MÓDOSÍTHATJA AZ ELÉRHETŐSÉGEINKEN, ILLETVE A MEGKÜLDÖTT E-MAILÜNKBEN TALÁLHATÓ LINKEN!

Amennyiben nem adja meg adatát, akkor nem tudja felvenni megrendelését az Adatkezelő.


Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatai a beszállítókkal kapcsolatos szerződés alapján bizonylaton szerepelnek, ezért a Számviteli törvény 169.§ alapján 8 évig megőrizzük.


Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak az Adatkezelő kijelölt munkatársai kezelhetik.


Kinek továbbítjuk az adatait?

A megadott személyes adatait a termék beszállítójának továbbítjuk. Az adatokat törvényi kötelezettségeink, illetve hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.


Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?


A regisztrált személyek adatait a Liquid Web szerverein tároljuk.

A Liquid Web csatlakozott a Privacy Shield-hez és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Postai címük:LLC 2703 Ena Drive, Lansing, MI 48917, USA

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési tájékoztató: https://www.liquidweb.com/about-us/policies/privacy-policy/